نقشه سالن های نمایشگاه

 

توجه: تمام غرفه های سالن 14و 15 واگذار شده است

 

 1. پیشتازان امن کاوی عماد_شماره غرفه 53.54_سالن 14
 2. دانش فرازان پردانیک_شماره غرفه 32_سالن 15
 3. عامر اندیش هوشمند_شماره غرفه 43_سالن 14
 4. فناوری اطلاعات و ارتباطات تسنیم_شماره غرفه 42_سالن 14
 5. فراکنش_شماره غرفه 28-29-30_سالن 15
 6. بهین راهکار توسعه پیشرو_شماره غرفه 11.12_سالن 15
 7. سبا پردازش_شماره غرفه 56_سالن 14
 8. امن پردازان کویر_شماره غرفه 17.18.19_سالن 15
 9. داده پردازان دوران_شماره غرفه 10_سالن 15
 10. مهندسی ارتباطی پیام پرداز_شماره غرفه 13.14.15.16_سالن 15
 11. سیماآوا_شماره غرفه 58_سالن 14
 12. امن افزار گستر شریف _شماره غرفه 23.24.25_سالن 15
 13. پایش فضای مجازی ایرانیان_شماره غرفه 47.48_سالن 14
 14. مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان_شماره غرفه 31_سالن 15
 15. پارس فناوران خوارزم_شماره غرفه 26.27_سالن 15
 16. پندار کوشک ایمن _شماره غرفه 49.50_سالن 14
 17. آداک سامانه افزار _شماره غرفه 44_سالن 14
 18. آزمایشگاه امنیت سامانه های متن باز دانشگاه الزهرا (س) _شماره غرفه 59_سالن 14
 19. موج آینده فرافن _شماره غرفه 64_سالن 14
 20. دانا پرداز قشم_شماره غرفه 36.37_سالن 14
 21. مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک _شماره غرفه 40.41_سالن 14
 22. پرتو داده _شماره غرفه 60_سالن 14
 23. ژرف پویان توس _شماره غرفه 21.22_سالن 15
 24. موج نصر گستر _شماره غرفه 80_سالن 14
 25. فنون ارتباطات شبکه سیار آدنیس _شماره غرفه 35_سالن 14
 26. داده پردازان آبشار _شماره غرفه 39_سالن 14
 27. پیشگامان کی پاد کویر _شماره غرفه 57_سالن 14
 28. پارس آوان رایان _شماره غرفه 55_سالن 14
 29. آریا همراه سامانه _شماره غرفه 20_سالن 14
 30. علوم سبز _شماره غرفه 82.83_سالن 14
 31. رویال پرداز تیام  _شماره غرفه 63_سالن 14
 32. فناوری اطلاعات پرواز سیستم شند _شماره غرفه 66_سالن 14
 33. مهندسی شبکه گستر _ شماره غرفه 69_سالن 14
 34. دیتاک_شماره غرفه 61.62_سالن 14
 35. خانه سخت افزار برتر  _شماره غرفه 45_سالن 14
 36. فراز اندیشان سامانه گستر صبا_ شماره غرفه74_سالن 14
 37. فرینه فناور _ شماره غرفه 68.67_سالن 14
 38. بیت بان شریف_شماره غرفه 33_سالن 13
 39. مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم_شماره غرفه70_سالن 14
 40. بنیان رایان سامانه_شماره غرفه81_سالن 14
 41. داده کاوی سحاب پرداز _شماره غرفه 39_سالن 13
 42. الو پارک_شماره غرفه 42_سالن 13
 43. توسعه خدمات مراکز داده پیشرو_شماره غرفه 47_سالن 13
 44. آذرخش انتقال نیرو پاژ_شماره غرفه 40_سالن 13
 45. گروه شهید زین الدین_شماره غرفه 17_ سالن 12
 46. مهندسی دمسان رایان_شماره غرفه 84_سالن 14
 47. خدمات انفورماتیک_شماره غرفه 2_سالن 15
 48. شرکت نرم افزاری داتیس آریان قشم_ شماره غرفه 85.86.87 _ سالن 14
 49. رسپینا دات نت_ شماره غرفه 71_ سالن 14
 50. اوژن تدبیر پارس_ شماره غرفه 33.34_ سالن 14
 51. پایانه های داده نوین_ شماره غرفه 38_ سالن 13