نقشه سالن های نمایشگاه

 

توجه: تمام غرفه های سالن 14و 15 واگذار شده است

 

 1. پیشتازان امن کاوی عماد_شماره غرفه 53.54_سالن 14
 2. دانش فرازان پردانیک_شماره غرفه 32_سالن 15
 3. عامر اندیش هوشمند_شماره غرفه 43_سالن 14
 4. فناوری اطلاعات و ارتباطات تسنیم_شماره غرفه 42_سالن 14
 5. فراکنش_شماره غرفه 28-29-30_سالن 15
 6. بهین راهکار توسعه پیشرو_شماره غرفه 11.12_سالن 15
 7. سبا پردازش_شماره غرفه 56_سالن 14
 8. امن پردازان کویر_شماره غرفه 17.18.19_سالن 15
 9. داده پردازان دوران_شماره غرفه 10_سالن 15
 10. مهندسی ارتباطی پیام پرداز_شماره غرفه 13.14.15.16_سالن 15
 11. سیماآوا_شماره غرفه 58_سالن 14
 12. امن افزار گستر شریف _شماره غرفه 23.24.25_سالن 15
 13. پایش فضای مجازی ایرانیان_شماره غرفه 47.48_سالن 14
 14. مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان_شماره غرفه 31_سالن 15
 15. پارس فناوران خوارزم_شماره غرفه 26.27_سالن 15
 16. پندار کوشک ایمن _شماره غرفه 49.50_سالن 14
 17. آداک سامانه افزار _شماره غرفه 44_سالن 14
 18. آزمایشگاه امنیت سامانه های متن باز دانشگاه الزهرا (س) _شماره غرفه 59_سالن 14
 19. موج آینده فرافن _شماره غرفه 64_سالن 14
 20. دانا پرداز قشم_شماره غرفه 36.37_سالن 14
 21. مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک _شماره غرفه 40.41_سالن 14
 22. پرتو داده _شماره غرفه 60_سالن 14
 23. ژرف پویان توس _شماره غرفه 21.22_سالن 15
 24. موج نصر گستر _شماره غرفه 80_سالن 14
 25. فنون ارتباطات شبکه سیار آدنیس _شماره غرفه 35_سالن 14
 26. داده پردازان آبشار _شماره غرفه 39_سالن 14
 27. پیشگامان کی پاد کویر _شماره غرفه 57_سالن 14
 28. پارس آوان رایان _شماره غرفه 55_سالن 14
 29. آریا همراه سامانه _شماره غرفه 20_سالن 14
 30. علوم سبز _شماره غرفه 82.83_سالن 14
 31. فناوری اطلاعات پرواز سیستم شند _شماره غرفه 66_سالن 14
 32. دیتاک_شماره غرفه 61.62_سالن 14
 33. خانه سخت افزار برتر  _شماره غرفه 45_سالن 14
 34. فراز اندیشان سامانه گستر صبا_ شماره غرفه74_سالن 14
 35. فرینه فناور _ شماره غرفه 68.67_سالن 14
 36. آپا دانشگاه صنعتی شریف (بیت بان شریف)_شماره غرفه 33_سالن 13
 37. مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم_شماره غرفه70_سالن 14
 38. بنیان رایان سامانه_شماره غرفه81_سالن 14
 39. داده کاوی سحاب پرداز _شماره غرفه 63_سالن 14
 40. الو پارک_شماره غرفه 42_سالن 13
 41. توسعه خدمات مراکز داده پیشرو_شماره غرفه 47_سالن 13
 42. آذرخش انتقال نیرو پاژ_شماره غرفه 40_سالن 13
 43. گروه شهید زین الدین_شماره غرفه 17_ سالن 12
 44. مهندسی دمسان رایان_شماره غرفه 84_سالن 14
 45. خدمات انفورماتیک_شماره غرفه 2_سالن 15
 46. شرکت نرم افزاری داتیس آریان قشم_ شماره غرفه 85.86.87 _ سالن 14
 47. رسپینا نت پارس_ شماره غرفه 71_ سالن 14
 48. اوژن تدبیر پارس_ شماره غرفه 33.34_ سالن 14
 49. پایانه های داده نوین_ شماره غرفه 38_ سالن 13
 50. ارتباط گستر رشد پاوان_ شماره غرفه 65_ سالن 14
 51. آریا پروشات رایکا (پرتو طب پردیس)شماره غرفه 13_ سالن 12
 52. دانا ژن پروژهشماره غرفه 2_ سالن 12
 53. طراحی مهندسی آریا توتم شماره غرفه 1_ سالن 12
 54. دانش پژوه فجر شماره غرفه 15.16_ سالن 12
 55. وزین فناوری ایمن شماره غرفه 51.52_ سالن 14
 56. صنایع شهدای بعثت شماره غرفه 3_ سالن 12
 57. پرسیس ژن شماره غرفه 23_ سالن 12
 58. نرم افزاری داتیس قشمشماره غرفه 85.86.87_ سالن 14
 59. دارو شفا طبیعی پدیدهشماره غرفه 12_ سالن 12
 60. فناوری های آینده مبین (مبین فا)شماره غرفه 38_ سالن 14
 61. پژوهشی تولیدی روژان آزماشماره غرفه 7_ سالن12
 62. بانک سپه_ شماره غرفه 5.6_ سالن15
 63.  توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن)_ شماره غرفه 3_ سالن15
 64.  خسرو مدیسا سلامت_ شماره غرفه 5_ سالن12
 65.  پویندگان راه سعادت_ شماره غرفه 4_ سالن12
 66.  آواژن پویش_ شماره غرفه 8_ سالن12
 67.  تعاونی دانش بنیان توسعه فناوری های یادگیری کاوش محورشماره غرفه 4_ سالن12
 68.   موسسه گروه پژوهشی انتقال سامانه های زیست مولکولیشماره غرفه 10_ سالن12
 69. بانک ملت_ شماره غرفه 1_ سالن15
 70.  نهال گستر رویان _ شماره غرفه21_ سالن12
 71.  اتحادیه صادر کنندگان تجهیزات پزشکی _ شماره غرفه7_ سالن12
 72.  زیست فناوری کوثر شماره غرفه18_ سالن12
 73. بانک رفاه کارگران _ شماره غرفه9_ سالن15
 74. مراکز رشد دانشگاه فناوری علوم پزشکی جندی شاپور اهوازشماره غرفه20_ سالن12
 75. تعاونی زیست فناوری تورانشماره غرفه11_ سالن12
 76. طرح وتوسعه حصین ایمنشماره غرفه 75.76 _ سالن14
 77. سیب زیست فنشماره غرفه6_ سالن12
 78. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیهشماره غرفه51.52_ سالن12
 79. مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشماره غرفه14.17_ سالن12
 80. مشاورین شبکه افق اندیشه
 81. سازمان صنایع دریایی_ شماره غرفه 29 _ سالن13
 82. داروسازی خرمان شماره غرفه 50_ سالن13
 83. دانشگاه علوم پزشکی کاشانشماره غرفه 45.46 _ سالن13
 84. معائنت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابورشماره غرفه 48.49 _ سالن13
 85. انجمن اهدای عضو ایرانیانشماره غرفه 22_ سالن12
 86. دانشگاه علوم پزشکی گیلان_  شماره غرفه 24 _ سالن12
 87. میم داروشماره غرفه 27 _ سالن13
 88. دانشگاه علوم پزشکی گلستانشماره غرفه 21 _ سالن12
 89.  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیلشماره غرفه 43.44 _ سالن13
 90. دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی درمانیشهید صدوقی یزد (پردیس زیست فناوری)شماره غرفه56 _ سالن13
 91. دانشگاه علوم پزشکی قمشماره غرفه 52_ سالن13
 92. دانشگاه علوم پزشکی کردستانشماره غرفه 36.37_ سالن13
 93. موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیشماره غرفه11_ سالن12
 94. انجمن اهدای عضو ایرانیانشماره غرفه 39_ سالن13
 95. دانشگاه علوم پزشکی ارتششماره غرفه 19_ سالن12
 96. دانشگاه علوم پزشکی شهرکردشماره غرفه 53_ سالن13
 97. دانشگاه علوم پزشکی بابلشماره غرفه 30_ سالن13
 98. مادزیست فناور بین المللشماره غرفه 8_ سالن12
 99. سازمان پدافند غیرعاملشماره غرفه 7_ سالن15
 100. دانشگاه علوم پزشکی درزفولشماره غرفه50_ سالن13
 101. صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات صاایران_ شماره غرفه 71.72.73_ سالن14