نقشه سالن زیستی، پرتویی و شیمیایی

نقشه سالن 12 و 13 مربوط به شزکتهای فعال در صنعت بومی زیستی (سلامت، پزشکی، کشاورزی، آب و محیط زیست)، پرتویی و شیمایی به شرح زیر است: 

 

کلیه غرفه های این دو سالن واگذار شده است و فضای خالی نداریم. لطفا درخواست نفرمایید. ممنون

 

 

شرکتهایی که تا این لحظه حضورشان قطعی شده است:

 • شرکت پژوهش فجر _شماره غرفه 1 و 2_سالن 12
 • پژوهشکده فناوری سلامت دانشگاه صنعتی امیرکبیر_شماره غرفه 3تا 8_سالن 12
 • انستیتو پاستور  _شماره غرفه9_سالن 12
 • سازمان پزشکی قانونی  _شماره غرفه 10_سالن 12
 • دانشگاه بقیه الله (عج )_شماره غرفه 11_سالن 12
 • شرکت زیست سالک_شماره غرفه 12_سالن 12
 • سامانه بابیمه_شماره غرفه 13_سالن 12
 • ایمن گستر رامان کیش _شماره غرفه 14_سالن 12
 • شتاب دهنده لاکتوژن _شماره غرفه 15َA_سالن 12
 • شتاب دهنده سلامت الکترونیک _شماره غرفه 15B_سالن 12
 • موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی_شماره غرفه 16_سالن 12
 • کنترل فرآیند پاسارگاد_شماره غرفه 17_سالن 12
 • قرارگاه پدافند زیستی _شماره غرفه 18 و 19_سالن 12
 • معاونت عملیات ناجا_شماره غرفه 20_سالن 12
 • گروه سپند_شماره غرفه 21 و 22_سالن 12
 • شرکت زیست فناوری معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری_شماره غرفه 23_سالن 12
 • مرکز رشد زیست فناوری رویان _شماره غرفه 24_سالن 12
 • سازمان جهاد دانشگاهی استان آذربایجانشرقی_شماره غرفه 25_سالن 13
 • شرکت سلامت الکترونیک برکت_شماره غرفه 26_سالن 13
 • شرکت نوین طیف پرتوگستر_شماره غرفه 27_سالن 13
 • شرکت تجهیزات پرتو پایش_شماره غرفه  28 _سالن 13
 • شرکت پرتو تجهیز بعثت_شماره غرفه 28 _سالن 13
 • قرارگاه پدافند پرتویی _شماره غرفه 29_سالن 13
 • قرارگاه پدافند شیمیایی _شماره غرفه 29_سالن 13
 • معاونت مهندسی وزارت دفاع _شماره غرفه 30 الی 33 _سالن 13
 • شرکت طراحی مهندسی آینده پژوهان کوثر_شماره غرفه 34_سالن 13
 • مرکز CPSC دانشگاه تربیت مدرس_شماره غرفه 35_سالن 13
 • شرکت نوین دارو _شماره غرفه 36_سالن 13
 • شرکت گانودرما_شماره غرفه 37_سالن 13
 • شرکت بهینه آب زنده رود_شماره غرفه 38_سالن 13
 • شرکت فنون ریز تراشه میزان_شماره غرفه 39_سالن 13
 • شرکت فناوران الماس مانا_شماره غرفه 40_سالن 13
 • شرکت پترو مهر امیران نکو_شماره غرفه 41A_سالن 13
 • شرکت پارس نانو فیدار_شماره غرفه 41B_سالن13
 • شرکت پایش بهبود اهورا _شماره غرفه 42_سالن13
 • شرکت تحقیقاتی و تولیدی صنعتی کرانگین _شماره غرفه 43_سالن13
 • شرکت تجهیزات پزشکی رئوف _شماره غرفه 44B_سالن13
 • شرکت آفتاب ایمن پرتو _شماره غرفه 44A_سالن13
 • شرکت انرژی الکتریکی ری موج  _شماره غرفه 45_سالن13
 • شرکت ایمن پارس پویا _شماره غرفه 46_سالن13
 • شرکت ایمن شاخص شریف  _شماره غرفه 47B_سالن13
 • شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی  _شماره غرفه 47A_سالن13
 • شرکت فن پایا  _شماره غرفه 48_سالن13
 • شرکت بازرسی و مهندسی صنعتی ایران  _شماره غرفه 49 _سالن13
 • شرکت ایده پردازان دانش ایمنی  _شماره غرفه 50_سالن13
 • موسسه اصلاح بذر و نهال کشور _شماره غرفه 51A_سالن13
 • موسسه تحقیقات علوم دامی _شماره غرفه 51B_سالن13
 • دانشگاه علوم پزشکی اجا _شماره غرفه 52A _سالن13
 • موسسه تحقیقات گیاه پزشکی _شماره غرفه 53A _سالن13
 • موسسه تحقیقات علوم باغبانی _شماره غرفه 53B _سالن13
 • مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران_شماره غرفه 54 _سالن13