اطلاعیه مهم به منظور تسهیل کار غرفه داران

با توجه به استاندارسازی غرفه های نمایشگاهی و ستگیری شرکت نمایشگاه بین المللی تهران در این زمینه و به منظور تسهیل کار غرفه داران عزیز، دو شرکت به شرح زیر معرفی می گرددند، این شرکتها ضمن آشنایی کامل با آیین نامه اجرایی شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه ای از افراد متخصص و فعال در واحدهای اداری و اجرایی، جهت افزایش کیفیت و کاهش هزینه تمام شده به شرکت های حاضر در نمایشگاه را در اختیار دارند.این شرکت ها مورد تایید دبیرخانه پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری و دومین نمایشگاه صنعت بومی زیستی می باشند که طبق قرارداد فی مابین با کیفیت مطلوب و قیمتی مناسب برای غرفه سازی معرفی می شود.

  • نام شرکت: پیشرو کبیر سازان کارسان
  • تلفن تماس: 44272731
  • نماینده شرکت: خانم مختاری 09104553669

  • نام شرکت: گروه معماری آفنداک
  • تلفن تماس: 88845238-88865264
  • نماینده شرکت: خانم زارع 09123951601