اقلام تبلیغاتی نمایشگاه ششم

فراخوان عمومی برای بازدید از نمایشگاه و برگزاری آن با بازدید حداکثری از برنامه های وزارت صمت برای نمایشگاه می باشد، لذا از کلیه شرکتهای حاضر در نمایشگاه دعوت می شود با قراردادن بنر یا پوستر نمایشگاه در سایت خود و لینک به سایت نمایشگاه، در اطلاع رسانی عمومی نمایشگاه مشارکت فعال داشته باشند.

 

 

 

پوستر نمایشگاه: