کارت دعوت بازدید از نمایشگاه

با تمهیدات انجام شده توسط وزارت صمت، دارندگان کارت دعوت نمایشگاه میتوانند به صورت رایگان از نمایشگاه بازدید نمایند.

لذا کلیه شرکت های حاضر در نمایشگاه می توانند فایل زیر را دانلود کرده و به تعداد مورد نیاز چاپ نمایند و پس از پرکزدن مشخصات شرکت خود، آن را برای مشتریان و مهمانان خود ارسال نمایند.

توجه: پیرو هماهنگی صورت گرفته توسط حراست وزارت صمت و حراست نمایشگاه، هرکس این کارت را همراه داشه باشد به صورت رایگان از نمایشگاه بازدید میکند..