فرم حراست ویژه غرفه داران در نمایشگاه

کلیه غرفه داران در ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل موظفند فرم زیر را تکمیل و به ستاد اجرایی نمایشگاه تحویل نمایند.

بدیهی است تحویل غرفه ها منوط به  تکمیل و تحویل فرم به ستاد اجرایی نمایشگاه خواهد بود.

 

دانلود فرم تعهدنامه حراست