حضور فعال بانکها و صنعت پرداخت در ششمین نمایشگاه

با توجه به اهمیت نظام بانکی و صنعت پرداخت در کشور و توجه ویژه به بومی سازی محصولات این حوزه، بخشی ازششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل به صورت تخصصی به این حوزه اختصاص یافته است تا بانکها و شرکتهای فعال در این حوزه بتوانند با ارائه دستاوردهای خود در زمینه خدمات امن بانکداری و پرداخت، اطمینان و آرامش شهروندان را کسب کرده و توانمندیهای خود را در این حوزه با مدیران عالی نظام و امنیتی کشور به اشتراک بگذارند.