دستاوردهای دولت و شهر هوشمند امن و پایدار در نمایشگاه

با توجه به توسعه دولت هوشمند و شهر هوشمند، توجه ویژه به امن سازی آن به منظور ارائه خدمات پایدار امری ضروری است.

برخی از دستگاهها در این زمینه اقدامات ارزشمندی انجام داده اند. لذا تصمیم بر آن شد تا در ششمین نمایشگاه دو بخش زیر به نمایشگاه اضافه شده تا دستاوردهای دستگاهها و شهرداری ها در این زمینه به نمایش گذاشته شود.

لذا سازمانها و شهرداری هایی که اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام داده اند می توانند در این بخش نمایشگاهی حضور فعال داشته و خدمات امن و پایدار خود را به بازدیدکنندگان ومقامات حاضر در نمایشگاه معرفی نمایند.