نقشه ششمین نمایشگاه

نقشه ششمین نمایشگاه صنابع بومی پدافند غیرعامل - بخش پدافند سایبری 

 

 

شرکتهایی که تا این لحظه حضورشان قطعی شده است:

 • راهکار هوشمند امن_شماره غرفه 3_سالن 10
 • شرکت چارگون _شماره غرفه 4_سالن 10
 • شرکت هوش داده هدف _شماره غرفه 5_سالن 10
 • صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات صاایران _شماره غرفه 6_سالن 10
 • حصین ایمن (پیشرو فناوری اطلاعات رادین)_شماره غرفه 7_سالن 10
 • نهان مهسان آدینه_شماره غرفه 8 و 9_سالن 10
 • بانک رفاه_شماره غرفه 10_سالن 10
 • آریا همراه سامانه_شماره غرفه 13_سالن 10
 • توسن_شماره غرفه 15_سالن 10
 • علوم سبز_شماره غرفه 16و 17_سالن10
 • موج آینده فرافن_شماره غرفه 18_سالن 10
 • وزارت صمت _شماره غرفه 19_سالن 10
 • بهین راهکار_شماره غرفه20 و 21_سالن 10
 • آپا دانشگاه قم_شماره غرفه 24_سالن 10
 • خانه سخت افزار ایرانیان _شماره غرفه 25_سالن 10
 • crm ایده آل _شماره غرفه 26 _سالن 10
 • ارتباطات گستر رشد پاوان_شماره غرفه 27_سالن 10
 • بهینه پرداز شکوفا_شماره غرفه 28_سالن 10
 • پیشتازان امن کاوی عماد_شماره غرفه29_سالن 10
 • داده پردازان آبشار _شماره غرفه30 _سالن 10
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال _شماره غرفه31 _سالن 10
 • سبا پردازش_شماره غرفه 36_سالن 10
 • اتصال صنعت میانه_شماره غرفه 37_سالن 10
 • سایبر صنعت_شماره غرفه 38_سالن 10
 • خدمات انفورماتیک_شماره غرفه 40_سالن 11
 •  نرم افزاری امن پرداز_شماره غرفه 41_سالن 11
 • امن افزار گستر شریف_شماره غرفه 42_سالن 11
 • داده پردازان دوران_شماره غرفه 43_سالن 11 
 • پارس فناوران خوارزم_شماره غرفه 44_سالن 11
 • امن پردازان کویر_شماره غرفه 45_سالن 11
 • آشنا ایمن_شماره غرفه 46_سالن 11
 • پردازش تصویر کمان _شماره غرفه 49_سالن 11
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تسنیم_شماره غرفه 50_سالن 11
 • پافکو_شماره غرفه 51_سالن 11
 • آپا واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی_شماره غرفه 52_سالن 11
 • مبینی فا _شماره غرفه 54 _سالن 11
 • توسعه ارتباطات هوشمند تبیان _شماره غرفه 56 _سالن 11
 • سامانه های نوآوری ارتباطات سینا _شماره غرفه 57_سالن 11
 • فنون ارتباط ادنیس_شماره غرفه 58_سالن 11
 • توسعه خدمات داده پیشرو _شماره غرفه 59_سالن 11
 • سامانه موج هوشمند _شماره غرفه 60_سالن 11
 • سیماوا_شماره غرفه 61_سالن 11
 • مهندسی ارتباطی پیام پرداز _شماره غرفه 62_سالن 11
 • فراکنش_شماره غرفه63_سالن 11
 • گسترش ارتباطات هوشمند اسپادانا _شماره غرفه 64_سالن 11
 • بیت بان شریف_شماره غرفه65_سالن 11
 • پندار کوشک ایمن_شماره غرفه 66 _سالن 11
 • دیتاک _شماره غرفه 67 _سالن 11
 • قرارگاه پدافند سایبری _شماره غرفه 68 _سالن 11
 • پایش فضای مجازی ایرانیان _شماره غرفه 69_سالن 11
 • فرینه فناور _شماره غرفه 71_سالن 11
 • ستاد اجرایی  _شماره غرفه 72 و 73_سالن 11
 • مبیلرن_شماره غرفه74_سالن 11
 • اوژن تدبیر پارس _شماره غرفه 75_سالن 11
 •