باشگاه مجازی مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات
مصطفی بهمن آبادی

مهارتهای من:
توسعه دهنده سیستم های اپن سور...

علی اکبر حدادی هرندی

مدیریت فناوری اطلاعات

دسته بندی ها