باشگاه مجازی مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات
علی اکبر حدادی هرندی

مدیریت فناوری اطلاعات

مصطفی بهمن آبادی

مهارتهای من:
توسعه دهنده سیستم های اپن سور...

دسته بندی ها